Operation Spring Awake

Szczegóły wydarzenia


Umiejscowienie “Fort Chiny” i okoliczny las

Jastrzębie-Zdrój
https://goo.gl/maps/SAopJ
Pszczyna
https://goo.gl/maps/lcKfQ

UWAGA: Przypominamy, że aby uczestniczyć w rozgrywce koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie osoby lub teamu i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na wydarzenie. Osoby które tego nie dopełnią mogą być poproszone o opuszczenie terenu rozgrywki.

Uwaga: obserwujemy pogodę, w przypadku wystąpienia temperatury niższej niż minus 5 st, C rozgrywka będzie odwołana (spowodowane to jest możliwością wystąpienia pęknięć w okularach ochronnych, pod wpływem uderzenia kulki). Przewidujemy kolejne dynamiczne CQB na obiektach ze scenariuszem i zahaczeniem lasu. Jeżeli uda się to wejdziemy w noc.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez wiadomość prywatną na Fanpage lub sztab@57kompania.pl. Proszę poczekać na potwierdzenia odbioru wiadomości.

Mając na uwadze podniesienie poziomu śląskiego air softu oraz kultury rozgrywek, zdecydowaliśmy się wprowadzić personalizację osób biorących udział w naszych manewrach. Ma to na celu wyeliminowanie osób nie rozumiejących istoty sportowego współzawodnictwa oraz ograniczenie zwykłego chamstwa. Na rozgrywkach wprowadziliśmy obowiązek wcześniejszej rejestracji, co spowodowało bardzo sympatyczną atmosferę i wyeliminowanie osób negatywnie nastawionych do gry. Dlatego również i obecnie, wszystkie osoby które będą chciały brać udział w naszych manewrach będą musiały zgłosić się wcześniej z imienia i nazwiska. Całe teamy mogą zgłaszać się razem pod dowództwem osoby wybranej z imienia i nazwiska (konkretnie odpowiedzialnej za swój team). Osoba ta (lub całe teamy) musi się zgłosić co najmniej dzień wcześniej przed terminem rozpoczęcia wydarzenia, podać nazwę teamu oraz wszystkie osoby z imienia i nazwiska (będące w tym teamie), które będą brać udział w rozgrywce. Osoby które tego nie zrobią i nie będą na liście uczestników wydarzenia, nie będą mogły brać udziału w manewrach i mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu rozgrywek. Osoby które wezmą udział w rozgrywkach muszą zezwolić na przetworzenie swoich danych osobowych do celów archiwalnych kompani jako uczestnik wydarzenia. Poszczególne osoby oraz teamy maja obowiązek poinformować wcześniej organizatora o czasie wspólnej zabawy. Podczas rozgrywek prosimy o nie opuszczanie terenu bez powiadomienia organizatorów. Rozgrywka musi być rozpoczęta razem i zakończona razem, poza wyjątkami losowymi np. wypadkiem. Do kolejnej rozgrywki (jeżeli taka w danym dniu będzie) można już nie dołączać. Mamy nadzieje ze te obostrzenia spotkają się z akceptacją środowiska airsoftowego i uniemożliwią w przyszłości występowanie rozmaitych spięć pomiędzy uczestnikami oraz podniosą poziom uczciwości airsoftowej.

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI

Regulamin rozgrywek ASG 57 Samodzielnej Kompani ASG

Regulamin rozgrywek 57 samodzielnej kompani ASG dotyczy i obejmuje wszystkich uczestników obecnych na rozgrywkach ASG organizowanych przez 57 SK ASG, jednakże prosimy w sposób precyzyjny zapoznać się z warunkami gry. Uwaga: manewry taktyczne należą do tzw. “ostrych” manewrów ASG i uczestnictwo w nich jest obarczone ryzykiem.
Uwaga: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju urazy oraz uszkodzenia ciała i rzeczy wynikłe na powyższych manewrach. Osoby biorące w nich udział działają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Delikatne urazy, ślady po kulach, siniaki i załamania nerwowe są normalnym stanem podczas organizowanych rozgrywek i uprasza sie grających o wywarzenie w informacjach o tych problemach. Podczas działań bojowych nie ściągamy okularów. Okulary (gogle)muszą posiadać atest wybity na jednym z elementów okularów (gogli). Osoby przystępujące do tej imprezy muszą wyrazić zgodę na poniższe założenia:

OŚWIADCZENIE
Informujemy wszystkich zebranych, że planowane wydarzenie – manewry ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i 8 mm oraz o masie do 0,6 g. Informujemy wszystkich pragnących wziąć w tym wydarzeniu udział, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jednocześnie podkreślamy ze uczestnicy obecnego spotkania obowiązkowo i bezapelacyjnie powinni być wyposażeni w środki ochrony przed obrażeniami a zwłaszcza okulary lub gogle (ochronne, balistyczne) atestowane, zgodnie z polską normą odpowiednią do tego typu rozgrywek (odporność na uderzenie pociskiem, odłamkiem itp). Informujemy także że na planowanym spotkaniu mogą być , wykorzystane środki pirotechniczne dozwolone do obrotu ogólnego w części lub całości. Informujemy także, że w tym wydarzeniu mogą brać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za zgodą rodziców (oświadczenie poniżej do pobrania). Osoby uczestniczące w tych manewrach, które pozostaną na miejscu, nie opuszczą go i przystąpią do rozgrywki po publicznym odczytaniu tego oświadczenia muszą mieć świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, oraz trwałego uszkodzenia zdrowia. Uwaga i podkreślamy. Osoby przystępujące do gry oświadczają publicznie, że wyrażają zgodę na ponoszenie takiego ryzyka i oświadczają także, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie zostaną poszkodowane nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika obecnego spotkania ASG czy też organizatora tego spotkania. Podobnie oświadczają że nie będą wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych względem innych uczestników i organizatorów w przypadku uszkodzenia rzeczy ruchomych do nich należących (repliki, elementy wyposażenia, urządzenia taktyczne itp)
Osoby które nie zgadzają się na powyższe warunki, prosimy o opuszczenie pola rozgrywek przed ich rozpoczęciem. Osoby które nie zrozumiały powyższego tekstu proszę o osobiste skontaktowanie się z nami w celu jego dokładnego wyjaśnienia. Pozostanie na terenie gry i przystąpienie do rozgrywek oznaczać będzie że uczestnicy rozgrywki akceptują powyższe oświadczenia z pełnym zrozumieniem.

Oświadczenie dla rodziców osób niepełnoletnich:

Ja, niżej podpisany ……………………….……………………..……………………..……………………..…………. urodzony w dniu…….……………..………………….. wyrażamy niniejszym zgodę, na udział córki/syna ……………………………………………………..w spotkaniach Air Soft Gun. Jednocześnie oświadczam iż jest mi wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i 8 mm oraz o masie do 0,6 g. Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jednocześnie wiadomo mi, że powinienem być wyposażony w środki ochrony przed obrażeniami a zwłaszcza okulary lub gogle (ochronne, balistyczne) atestowane, zgodnie z polską normą odpowiednią do tego typu rozgrywek (odporność na uderzenie pociskiem, odłamkiem itp). Jest też mi wiadomo, że wykorzystuje się na tych rozgrywkach środki pirotechniczne. Jest mi także wiadomym, że w spotkaniach ASG udział biorą osoby pełnoletnie i niepełnoletnie w różnym wieku. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, oraz trwałego uszkodzenia zdrowia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przeze mnie i oświadczam, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będę ja nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG czy też organizatora tego spotkania.
Podpis………………..……………………..…Data……………….……………..

0.Opis wydarzenia ( scenariusz) jest to streszczenie fabuły, które opisuje rozgrywkę oraz historyjkę narracyjną. Przed każdymi manewrami prowadzący przestawia scenariusz i informuje o warunkach i zagrożeniach. Szturmowcy 57 Samodzielnej Kompani ASG stanowią całość i rozgrywają zawsze manewry po jednej stronie konfliktu. Odstąpienie od tej głównej zasady musi być zaakceptowane przez prowadzącego manewry. Scenariusz tej rozgrywki został podany powyżej.;-))

1. Miejsce manewrów:
Jest to miejsce na którym odbywają się rozgrywki, ustalane każdorazowo przed manewrami. Przy obecnej grze nie chodzimy po zasianych polach. Samochody parkujemy poza zasięgiem terenu gry, oraz zasięgiem kulek miotanych z replik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone samochody.

2. Czas gry:
Jest to czas rozgrywek: poszczególnych tur, przerw oraz całego wydarzenia, podanych w godzinach . Rozpoczęcie sygnalizowane jest wystrzałem z petardy, gwizdem gwizdka lub syreną strażacką.

3. Limity FPS-ów
– karabiny szturmowe, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe: limit 420 fpsów liczony dla kulek 0,25 firmy GG
– pistolety 400 FPS-ów liczone dla kulek 0,25 firmy GG
– snajperki 600 FPS-ów przy zachowaniu bezpiecznego dystansu, z zakazem strzelania do osób które wyraźnie wykazują wiek niepełnoletni (np. niski wzrost, znaczna szczupłość, chuderlawość itp.). Każdy grający na żądanie organizatora musi sie poddać badaniu na chronometrze. Przekroczenie limitu skutkuje usunięciem z gry. W budynkach, do budynków i od budynków nie prowadzimy ognia ciągłego. Wyjątkiem sa ciężkie karabiny maszynowe nie mające selektora ognia pojedyńczego. Taka broń należy zgłosic przed manewrami.

4. Pirotechnika:
Na manewrach można używać granatów hukowych, odłamkowych, oraz dymnych. Absolutny zakaz używania granatów gazowych w każdej formie.
– granaty hukowe: maksymalna siła odpowiadająca petardom ogólnego stosowania znanym pod nazwą fp3 (lub podobne o podobnej mocy)
– granaty dymne: ogólnego stosowania kupowane w legalnych źródłach dopuszczone do obrotu handlowego, dopuszczone są robione, ale w wersji bezpiecznej dla zdrowia (zakaz związków chemicznych drażniących, bojowych, łzawiących itp)
– granaty odłamkowe – ładunek wewnętrzny, nie silniejszy niż petarda fp3, ładunek miotający: groch, ryż, kulki ASG, oraz inne materiały o podobnej sile rażenia. Niedopuszczalne są: gwoździe, kamienie, szkło, pinezki, itp.)
– petardy bez materiałów miotających traktowane są jako granaty hukowe nie powodujące obrażeń.
– dopuszczalne jest stosowanie wyrzutni granatów (moździerze, granatniki, działa, rusznice pp etc.) jednak o ładunku miotającym nie większym jak granaty.Pociski z nich miotane muszą mieć lot paraboliczny.

UWAGA: Granatów nie używamy w lesie. Użycie granatu, nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem typu: “uwaga granat” Granat może być rzucony w dowolne miejsce w okolice przeciwnika. Osoba koło której (lub w przypadkowych sytuacjach na której) wybuchnie granat musi mieć świadomość, że nie może mieć pretensji do osoby rzucającej. Oczywistym jest fakt, że osoba rzucająca nie ma zamiaru rzucić tak, aby granat wybuchł na osobie przyjmującej, jednakże zdarzały się takie wypadki zupełnie przypadkowo, gdy w momencie rzucenia przez miotającego osoba obrzucana przemieściła sie pod rzucany granat.
Osoba dostająca odłamkami schodzi z gry jako trafiona i udaje się na respa.

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniu tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów (wniosek do pobrania poniżej). Do osób niepełnoletnich których wzrost, waga, szczupłość wskazuje że są młodociani jest zakaz bezwzględny strzelania seriami, oraz strzelania z bardzo bliska do 5 m. Strzelamy do nich z umiarem i nie w głowę. Podobnie nie obrzucamy tych osób granatami. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica do uczestniczenia w rozgrywkach. Osoby w wieku poniżej 14 lat ale nie mniej niż 10 lat mogą wziąć udział w wydarzeniu, tylko i wyłącznie jeżeli przebywają podczas gry z pełnoletnim opiekunem wcześniej zgłoszonym osobiście do organizatora. Jeżeli opiekun na rozgrywkach nie jest prawnym opiekunem, wówczas musi mięć pełnomocnictwo podpisane przez właściwego prawnego opiekuna (rodzica). Organizator musi zaakceptować taka osobę. W przypadku kiedy opiekun schodzi na “respa” osoba będąca pod jego opieką schodzi też. Osoba do 14 roku życia nie jest liczona jako jednostka bojowa przy podziale stron.

6. Na manewrach można używać replik noży. Replikami noży można rzucać, a osoba trafiona schodzi z gry, na respa. Rzucane noże muszą być nożami bezpiecznymi tzn. wykonanymi z tworzywa, gumy, drewna, itp. materiału, tak aby po trafieniu nie spowodowało to urazu u osoby obrzucanej. Można też ręcznie dotknąć nożem (tylko bezpieczna repliką) z zasadami powyższymi. Osoba która ma nóż prawdziwy, może udawać dotkniecie nożem poprzez dotkniecie ręką i powiedzenie: trafiony nożem” . Wówczas osoba musi zejść na respa. Osoba trafiona nie stawia oporu ani nie dyskutuje. Można stosować także repliki szabel, maczet, ip przedmiotów symulujących broń białą ale uwaga: przedmioty te muszą być lekkie i nie powodować urazów w przypadku uderzenia w grającego (np. pianka, rurka plastikowa) i musi przypominać wyglądem broń bojową – kształt, kolor itp). Repliki bagnetów można też montować do luf karabinów.

7. Zasady trafień: podczas rozgrywki można używać ognia automatycznego jedynie w lesie, za wyjątkiem odległości 10-5 metrów gdzie stosujemy ogień pojedynczy, poniżej 5 metrów następuje okrzyk “trafiony”, jednak tylko wtedy gdy jest bezsporna sytuacja trafienia np. osoba trafiająca zajdzie przeciwnika z tyłu. W obiektach stosujemy ogień pojedynczy.
Granica ognia pojedynczego to droga przed fortem “Chiny” i cały obiekt “Chin”. Trafienie oznacza zejście na punkt “RESP” gdzie można odzyskać swoje “życie”. Jeżeli przez pomyłkę na terenie fortu ktoś zacznie strzelać ogniem ciągłym ma obowiązek zejść na “respa” tak jak “nieżywy”, bez dyskusji. Jeżeli sie nie przyzna schodzą losowo wybrane dwie osoby z teamu strzelającego seriami.

Uwaga!!! Z ognia pojedynczego wyłączone są ciężkie karabiny maszynowe np M 249, M60 i podobne które nie mają ognia pojedynczego. Na wezwanie należy podać przeciwnikowi informacje z jakiej broni sie strzela.

Trafienie w każdą część ciała powoduje zejście z gry, trafienie w broń eliminuje tylko broń ale nie eliminuje osoby strzelającej, jednak ta nie może korzystać z tej broni do czasu “wyczyszczenia” na respie, może natomiast rzucać granatami, uczestniczyć w szturmach jako osłona, czy używać broni bocznej, być operatorem tarcz lub kierowca pojazdu. Ciężkie karabiny maszynowe (np M60 M249 i podobne) ustawione nieruchomo na podstawie mogą być trafiane i nie wypadają z gry, ale tylko wówczas kiedy stoją na nóżkach lub są oparte na stałe o element umocnień a nie przemieszczane. Przemieszczane ciężkie karabiny maszynowe podlegają tym samym prawom jak zwykłe repliki. Osoba trafiona jest zobowiązana podnieść rękę do góry, najlepiej z czerwoną szmatą i zgłosić się słowem: “trafiony”. Jeżeli osoba nie będzie miała czerwonej szmaty, a tylko podniesie rękę albo będzie schodzić z opuszczonymi rękami i zostanie trafiona podczas zejścia na “respa” po raz kolejny, nie może mieć do osoby strzelającej (pomyłkowo) w żadnym wypadku pretensji. Czerwone szmaty można mieć przyczepione wszędzie, ale w sposób widoczny. Brak czerwonej szmaty naraża uczestnika na nieprzyjemności pomyłki.

RESPY – respy są to punkty kontrolne, które zwracają uczestnikom (lub ich broni) życie. Respy są niewymienialne , tzn każda strona ma swój. Nie można przekraczać linii pozycji umocnionej przez przeciwnika żeby dotrzeć na respa jezeli jest taka sytuacja trzeba teren obejść. Z respa należy odejść poza swoje linie aby rozpocząć powtórną grę. Powrót z respa powinien też być oznaczony czerwona szmatą. Postrzelenie przypadkowo przy zejściu z respa osoby nie oznaczonej czerwoną szmatą nie będzie traktowane jako naruszenie regulaminu (ktoś może nie dostrzec podniesionej dłoni).
Na “respie” osoba która jest trafiona czeka na kolejne dwie osoby (ze swojej drużyny) aby dopełnić do liczby trzech będących na “respie” (może być więcej) a następnie “oczyścić się ze śmierci” i wrócić do swoich linii. W przypadku większej ilości oczekujących na respie wszyscy są “oczyszczeni” np 4 osoby, 5 osób itd. reasumując trzy osoby zwalniają z oczekiwania na respie. Jeżeli po 10 min. nie pojawią się ustalone 3 osoby, uczestnik ma prawo wrócić do gry. Pojazd pancerny oczyszcza się 25 min. Ilość żyć w zależności od scenariusza rozgrywek.

8. Pierwsza pomoc: 57 SK ASG dysponuje osobami przeszkolonymi w świadczeniu pierwszej pomocy. Osoby uprawnione z licencjami EFR są podane ustnie. W przypadku większego skaleczenia, zranienia, lub wypadku prosimy o przerwanie gry i powiadomienie o tym osoby uprawnione do PP. Osoby z innych teamów które przyjadą na rozgrywki a są przeszkolone w pierwszej pomocy przed medycznej proszone są o zgłoszenie się do organizatorów. Jak zaznaczono na początku, manewry ASG są formą manewrów “ostrych” co oznacza, ze drobne skaleczenia, siniaki, otarcia, ślady po uderzeniach kulkami są uważane za normalny koszt uczestnictwa w rozgrywkach. Urazów tych nie należy komentować. Osoby biorące udział w rozgrywkach świadomie poddają się takiemu ryzyku.

9. Tarcze – można stosować przenośne tarcze, wszelkiego rodzaju, pojedynczo lub też złączone ze sobą w dowolny element. Jest to wówczas symulacja tarcz używanych w jednostkach specjalnych (SAS, GROM itp.) lub pozycjach stacjonarnych – posterunkach umocnionych (np. wojsk Egipskich) Aby zabić załogę można rzucić do środka granat. Po wybuchu osoby znajdujące wewnątrz lub za tarczami nie żyją, chyba że zdążą uskoczyć tak, że granat się rozerwie przed tarczą albo daleko za. Osoba trafiona kulką lub granatem, a niosąca tarczę może tarcze wsiąść ze sobą na respa . Natomiast może ją także przekazać każdemu innemu biorącemu udział w manewrach. Po manewrach należy zwrócić nieuszkodzone tarcze właścicielom. Tarcze stanowią własność strony która je posiada . Nie wolno brać tarcz stronie przeciwnej i ich używać, podobnie jak porzuconej broni, noży itp.

10. Bezpieczeństwo udziału na manewrach.
Każdy uczestnik manewrów obowiązkowo musi zadbać o własne bezpieczeństwo. Koniecznym jest bez żadnych wyjątków posiadanie okularów lub gogli balistycznych tj. odpornych na uderzenia odłamkami , kulkami itp. elementami przestrzennymi odpowiednimi wytrzymałościowo do rozrywanych manewrów. Takimi które zabezpieczają w pełni oczy przed urazami. Zalecane jest ale nie wymagane posiadanie masek zabezpieczających twarz oraz zęby, z tym że w przypadku uszkodzeń twarzy (zębów) osób które nie są wyposażone w te osłony winę ponosi grający który nie zabezpieczył sie właściwie. Wskazane jest noszenie mundurów wojskowych zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Uwaga: przy temperaturze powietrza otaczającego poniżej pięciu stopni Celsjusza, rozgrywki są odwołane. Pomiar temperatury następuje dwie godziny przed zaplanowanymi manewrami. Fakt ten jest spowodowany zmniejszoną odpornością okularów (gogli) balistycznych wykonywanych z odpowiedniego tworzywa, najczęściej nieodpornego na niska temperaturę (było sporo przypadków stwierdzenia tego faktu juz przy minus siedmiu stopniach). Podczas działań wojennych (rozgrywka) nie wolno ściągać okularów ochronnych. W przypadku takiej konieczności należy udać sie na “respa” i odwrócić tyłem od strefy działań wojennych.
Na manewrach obowiązuje całkowity zakaz pożywania napojów alkoholowych i narkotyków. Osoby będące pod ich wpływem zostaną usunięte z rozgrywek. Osoba co do której zaistnieje podejrzenie że spożywała alkohol musi poddać się badaniu alkomatem lub opuścić teren rozgrywek.

11. Rozkładane forty
Każda ze stron może używać wszelkiego rodzaju osłon symulujących umocnienia, bunkry, pozycje strzeleckie , z tym że stosowany materiał musi wytrzymywać trafienie kulką lub odłamkiem. Elementy te mogą być przenośne.

12. Samochody pancerne, czołgi
Każda ze stron może używać pojazdów symulujących pojazdy pancerne. Mogą to być pojazdy pchane, przenoszone, lub z własnym napędem (silnikowe, elektryczne, spalinowe). Ciężar tych pojazdów nie może przekraczać 1000 kg netto czyli bez wyposażenia i załogi (za porozumieniem stron walczących ciężar ten można zwiększyć). Pojazdu nie może zajmować strona przeciwna (wróg) Trafiony pojazd wraz z całą załogą udaje sie na “respa”. Uwaga: właściciel pojazdu w każdej chwili może zabrać pojazd i rozpocząć nową grę jeżeli oczyści pojazd na “respie”, przy czym oczyszczenie pojazdu na “respie” trwa 25 minut. Pojazd może sam być na “respie”, załoga w tym czasie może walczyć jako piechota.
Zniszczenie pojazdu pancernego następuje w wyniku przyklejenia na czas 60 sekund ładunku kumulacyjnego do “pancerza”. Pociskiem kumulacyjnym może być granat nieodpalony ale z ładunkiem miotającym, ale przyczepiony taśmą. (nie może to być sama petarda lub kawałek innego materiału, przedmiotu nieprzypominającego ładunek kumulacyjny). Dopuszcza się przyczepienia atrapy ładunku kumulacyjnego, ale musi mięć wtedy wygląd takowego (replika granatu, miny, pocisku itp ładunku). Pojazd zostaje też zniszczony jeżeli najedzie na minę (replikę miny o wyglądzie prawdziwej miny). Pojazd nie zostaje zniszczony jeżeli będzie sie go obrzucać granatami lub strzelać do niego. Do pojazdu pancernego do środka nie można wrzucać granatów hukowych i odłamkowych – wrzucenie takiego granatu powoduje usuniecie z gry dla rzucającego. Można też zniszczyć pojazd pancerny wrzucając do środka granat dymny o właściwościach niedrażniących (dymny nie powodujący huku i rozerwania). Wówczas załoga zostaje zniszczona i udaje sie na “respa”. Załoga pojazdu pancernego może sie poddać wystawiając czerwoną szmatę lub białą flagę i zaprzestając strzelać. Następnie wraz z pojazdem lub w przypadku uszkodzenia bez pojazdu, w całości udaje sie na “respa”. Załoga pojazdu nie ma prawa taranować ludzi i uszkadzając ich pojazdem. Trafienie wyposażenia miotającego pojazdu pancernego (zamontowany karabin maszynowy, karabin szturmowy, pistolet itp urządzenie miotające) nie powoduje wyeliminowanie tego urządzenia z walki. Stanowi to element stały pojazdu. Pojazd może być tez zniszczony z urządzenia przeciwpancernego (repliki moździerza, rusznicy przeciwpancernej , granatnika itp z tym że pocisk miotający musi być z niego wystrzelony w kierunku pojazdu a nie rzucony ręcznie) Pocisk musi trafić. Uwaga: prędkość pocisku miotanego w kierunku czołgu nie może być duża i przekraczać siłę bezpieczną tzn. taką która może przebić pancerz pojazdu pancernego a także taka która w przypadku trafienia uczestnika gry bezpośrednio w ciało spowodowała by jego obrażenia. Prędkość pojazdu max 40 km na godzinę. W grze mogą być wykorzystywane pojazdy transportujące: rowery, quady, samochody o wyglądzie militarnym, ale narażone są wówczas na strzały i właściciel musi sie z tym liczyć.

13. Ranni
Temat w przygotowaniu

14. Dodatki:
Ustala się miejsce dla przestrzeliwania replik. Replik nie można przestrzeliwać w innych miejscach. Dotyczy to czasu pomiędzy, przed, po rozgrywkach. Miejsce musi być wyraźnie oznaczone. Uprasza się szanownych uczestników aby przestrzeliwać repliki jedynie w wyznaczonym miejscu. Osoby bez odpowiedniego ubioru ochronnego nie mają prawa zgłaszać zażaleń organizatorowi odnośnie otrzymanych ran. Uczestnik ma obowiązek zarejestrować się w wyznaczonym punkcie do 30 min przed rozpoczęciem zbiórki (w podanej godzinie). Prosimy o podanie imienia i nazwiska, “ksywki” miejscowości “skoszarowania” i rodzaju teamu, nazwy. W innym wypadku uczestnik, uczestnicy, mogą zostać nie dopuszczeni do rozgrywek. Decyzja w tej kwestii pozostaje do wyboru organizatorowi.
Podobnie prosimy rejestrować pełne teamy z nazwą i miejscowością skąd pochodzą.

15. Założenia końcowe

Manewry ASG są formą zabawy i tak to należy traktować. Niedopuszczalne jest obrażanie lub wyzywanie współgrających, niedopuszczalne są rękoczyny, lub bijatyki. Po zakończonych rozgrywkach, lub jednej rozgrywce, swoje uwagi w sposób kulturalny należy przedstawić organizatorom. Podczas rozgrywek niedopuszczalne jest samodzielne odchodzenie poszczególnych teamów, lub pojedynczych osób bez poinformowania współgrających. Na rozgrywkach jest zakaz tzw. Terminatorowania czyli udawania że się nie otrzymało trafienia mimo że trafionym sie jest. Prosimy o uczciwość.

Pozdrawiamy grających
57 Samodzielna Kompania ASG

Wszystkie osoby biorące udział w manewrach wyrażają zgodę na publikację wizerunku w serwisach społecznościowych (Youtube, Facebook itd.)

 

Więcej na: https://www.facebook.com/events/1211691575594515/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook