Impreza Airsoft – AEGIS XI (Unplugged)


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na manewry ASG.

Link do pakietu informacyjnego o grze
Link do regulaminu

Opłata za uczestnictwo: 150 zł / osoba

 • TEREN GRY, ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE GRY, BEZPIECZEŃSTWO
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dystansowania społecznego związanych z COVID-19. Organizator może nie dopuścić do gry osób, które wykazują objawy zbliżone do COVID (temperatura powyżej 37,5, kaszel itp.).
  1. Zabronione jest przekraczanie granic terenu gry oznaczonych na mapie dostarczonej przez organizatora czerwoną linią (wszystkie osoby które przekroczą taką linię uznawane są za KIA – patrz punkt 9 regulaminu). 
  2. W trakcie gry obowiązuje zakaz opuszczania terenu manewrów (tj. terenu oznaczonego jaki teren manewrów na mapie dostarczonej przez organizatora) – każda osoba która opuści teren manewrów, bez zgody organizatora, nie może brać dłużej udziału w grze – jest to jednoznaczne z decyzją o wycofaniu się z gry. Powyższe ograniczenie dotyczy to także wracania na parking i do samochodów (nawet jeżeli znajdują się na terenie gry).
  3. Dla uniknięcia wątpliwości – przypadkowe przekroczenie granicy pola gry w trakcie rozgrywki skutkuje sankcją o której mowa w pkt. 1b, intencjonalne opuszczenie terenu gry (np. w celu udania się do samochodu) skutkuje sankcją o której mowa w pkt. 1c. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
  4. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wymagających czasowego opuszczenia terenu gry każdorazowo konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie takiego zamiaru z organizatorem (do przypadków wyjątkowych i uzasadnionych nie należą: powrót po dodatkową replikę czy zamiar nocowania poza teren gry).
  5. Zabroniona jest gra w pobliżu jakichkolwiek obszarów zabudowanych.
  6. Na terenie gry mogą znajdować się szkółki leśne i inne uprawy na których nie wolno przebywać. 
 • Zakazane jest strzelanie do nie zidentyfikowanych celów (w lesie mogą znajdować się osoby nie biorące udziału w grze), takie zachowanie będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z gry.
 • Wszyscy uczestnicy gry powinni poruszać się w mundurach wojskowych lub ich replikach – zakazane jest ubieranie się w sposób mogący budzić wątpliwości czy dana osoba bierze udział w manewrach. Przypominamy jednak, że na terenie gry mogą znajdować się osoby nie biorące udziału w symulacji poruszające się w mundurach (np. leśniczy).
 • Podczas całej gry istnieje obowiązek noszenia osłony oczu (także w strefach wyłączonych z gry) – gracze grający bez takiej osłony robią to na własną odpowiedzialność
 • Jeżeli przeciwnik znajdzie się w zasięgu strzału od osoby bez osłony oczu, powinien zadeklarować strzał – w takiej sytuacji osoba bez osłony oczu i wszystkie osoby w pobliżu grające po tej samej stronie (w promieniu ok. 10m) automatycznie przechodzą w stan KIA (nawet jeśli inne osoby posiadały osłonę oczu).
 • Podczas gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania oraz wnoszenia na teren gry alkoholu oraz środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. Organizator w wybranych wypadkach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli trzeźwości – osoby, które odmówią poddania się takiej kontroli mogą zostać usunięte z gry.
 2. Każdy gracz powinien posiadać gwizdek – w sytuacji alarmowej należy użyć gwizdka. Wszyscy uczestnicy, którzy usłyszeli gwizdek powinni przerwać grę i w miarę możliwości udzielić pomocy osobie używającej gwizdka.
 3. Zabronione jest pozostawienie na terenie gry jakichkolwiek przedmiotów lub osób przed grą lub zamawianie dowozu jakichkolwiek przedmiotów lub osób na teren gry.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z gry osób, które istotnie naruszają regulamin bez zwrotu wpisowego.
 5. Na terenie manewrów zakazane jest palenie ognisk i innych źródeł otwartego ognia (palenie węgla drzewnego i innych ognisk żarowych też jest “otwartym ogniem”).
 6. Żaden punkt regulaminu nie zwalnia z przestrzegania obowiązującego na terenie Polski prawa. Dotyczy to w szczególności ustawy o lasach, z którą każdy uczestnik powinien być zaznajomiony.
 • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PORUSZANIA SIĘ PO JEZIORZE (JEŚLI DOTYCZY)
 1. Ilość graczy w łodzi nie mogła być większa od przewidzianej dla danego typu łodzi.
 2. Wolno używać tylko łodzi posiadających atest dopuszczający do użycia na terenie UE.
 3. Każdy uczestnik w łodzi musi być ubrany w atestowaną kamizelkę ratunkową oraz zdjąć z siebie ciężki ekwipunek (np. replika jedzie na pokładzie łodzi a nie przyczepiona do uczestnika) a także inne przedmioty mogące utrudniać poruszanie się w wodzie.
 4. Odpowiedzialna za bezpieczeństwo na pokładzie jest osoba sterująca łodzią – każdy uczestnik na pokładzie musi się stosować do jej poleceń.
 5. Organizator w każdej chwili i bez podania przyczyny może zakazać używania łodzi.
 6. Organizator może wyznaczyć tylko niektóre akweny wodne na terenie manewrów jako dopuszczone do gry.
 • ZASADY “UNPLUGGED”
 1. Podczas gry nie wolno korzystać z:
  1. optoelektroniki (noktowizory, termowizory, celowniki laserowe i tym podobne urządzenia –  przypadku celowników z elementami aktywnymi wystarczający jest demontaż baterii, nie jest konieczny demontaż całego celownika),
  2. lokalizatorów GPS i innych urządzeń o podobnym działaniu,
  3. komunikatorów i innych aplikacji wykorzystujących transmisję danych lub sieć GSM,
  4. dronów.
 2. Dozwolone jest wykorzystywanie GPS (w tym w telefonie – jako wyjątek od punktu 3.a.iii powyżej) oraz latarek i innych źródeł światła.
 3. Zakazane jest korzystanie z własnych pojazdów mechanicznych poza dostarczonymi przez organizatora (dotyczy to także rowerów i innych pojazdów napędzanych siłą mięśni).
 • IDENTYFIKATORY
 1. Każdy gracz musi posiadać identyfikator wydany przez organizatora. Na żądanie innego gracza należy pokazać mu identyfikator.
 2. Przeciwnik ma prawo spisać numer identyfikatora wziętego do niewoli gracza strony przeciwnej.
 • AMUNICJA/LIMITY oraz RODZAJE REPLIK DOPUSZCZONE DO GRY
  1. Poza bronią wsparcia, obowiązuje limit amunicji 1,5x REAL (w magazynku może znajdować się 1,5x więcej kulek niż w prawdziwym magazynku broni, której repliki używa gracz (tj. jeśli prawdziwy magazynek mieści 30 pocisków wolno załadować 30 x 1,5 = 45 kulek). 
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany stosować kulki biodegradowalne.
  1. Dla broni wsparcia limit wynosi 1’000 kulek per box (dodatkowa amunicja tylko w boxach). 
 • Każda replika, która po załadowaniu 1,5x REAL mieściłaby w magazynku więcej niż 100 kulek jest uważana za broń wsparcia.
 1. Broń wsparcia musi być zasilana z taśmy, boxa lub druma (dalej “box”). Boxy mogą być zasilane elektrycznie.
 2. Broń wsparcia powinna ważyć nie mniej niż 7 kg (łącznie z boxem wraz z amunicją).
 3. Każdy gracz może nosić przy sobie dowolną liczbę magazynków/boxów.
 4. Obowiązuje zakaz doładowywania magazynków poza terenem HQ oraz zakaz noszenia amunicji “luzem” (z wyjątkiem posiadaczy replik 4-taktowych, którzy luzem mogą nosić nie więcej niż 50 kulek).
 5. Zakaz używania i wwożenia na teren gry kulek metalowych, szklanych i ceramicznych (i podobnych).
 6. Zasady dotyczące mocy replik:
  1. repliki sprężynowe typu bolt-action albo pump-action – 3,4J (odpowiednik około 600 fps na 0,2),
  2. pozostałe repliki strzelające ogniem semi – 2,8J (odpowiednik około 550 fps na 0,2) – repliki te muszą mieć zablokowaną możliwość strzelania w innym trybie niż semi (fizycznie lub np. poprzez mosfet).
  3. na pozostałe repliki wprowadza się limit 1,9J (odpowiednik około 450 fps na 0,2),
  4. Na WSZYSTKIE repliki (niezależnie od rodzaju) używane do walk w budynkach wprowadza się limit 1.15J (odpowiednik około 350 fps na 0,2),
  5. gracze używający replik z mocą powyżej 1,9J (odpowiednik około 450 fps na 0,2), gracze muszą mieć ze sobą dodatkową replikę o mocy poniżej 1,9J(odpowiednik około 450 fps na 0,2),
  6. odległość strzału dla replik o mocy powyżej 1,9J (odpowiednik około 450 fps na 0,2) musi być większa niż 25 metrów, zaś dla replik o mocy powyżej 2,35J (odpowiednik około 500 fps na 0,2) musi być większa niż 35 metrów.
 • GRANATY, MINY i PIROTECHNIKA
  1. Granaty i miny mogą być jedynie mechaniczne lub pneumatyczne, tj. nie mogą zawierać materiałów wybuchowych jako środka miotającego, nie grają także “miny” używające fotokomórki lub innego bezdotykowego wyzwalacza.
  2. Dozwolone jest używanie min paintballowych.
  3. Trafienie przez minę traktowane jest analogicznie jak trafienie przez innego gracza.
  4. W przypadku wykorzystania min paintballowych, za trafienie uważane jest każdy, najmniejszy nawet, ślad farby na graczu.
 • Pirotechnika dopuszczona i dostarczona jedynie przez organizatora.  
 • POJAZDY
 1. Udział w grze mogą brać tylko pojazdy organizatora.
 2. Repliki montowane na pojazdach podlegają standardowym ograniczeniom zasad użycia wynikającym z regulaminu.
 3. Z pojazdów wolno prowadzić ogień tylko z broni zamontowanej na stałe na pojazdach lub z pojazdów w których pasażerowie nie są w znacznym stopniu chronieni przez elementy konstrukcji samochodu (np. wolno strzelać z samochodów posiadających konstrukcję kratownicową lub otwartą „pakę”) – decyzja o możliwości prowadzenia ostrzału z samochodu podejmowana jest przez organizatora po dokonaniu oglądu samochodu. Zakazane są inne sposoby prowadzenia ostrzału z pojazdu (zwłaszcza przez uchylone okna).
 4. Pojazdu można zniszczyć za pomocą IED (tylko dostarczonego przez organizatora) lub innych środków dostarczonych przez organizatora (np. marker paintballowy). IED musi być odpalony nie więcej niż ok. 5m od pojazdu (wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść “wysadzających”),  w przypadku markera, RPG lub innych środków miotanych liczy się trafienie w przednią szybę pojazdu. Kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd a wszyscy w środku uważani są za KIA.
 5. Należy zawsze upewnić się czy atakowany samochód bierze udział w symulacji (po lesie mogą poruszać się samochody osób nie biorących udziału w manewrach).
 6. Ze względów bezpieczeństwa zakazane jest poruszanie się samochodami poza wyznaczonymi drogami.
 7. W kwestiach spornych kierowca ma status moderatora (sędziego).
 • GADŻETY I ICH TRANSPORT
 1. Wszelkie gadżety biorące udział w grze, mogą być przenoszone tylko przez nie wyeliminowanych graczy (nie dotyczy to opatrunków osobistych). 
 2. Osoba trafiona i wyeliminowana (KIA) musi pozostawić transportowany gadżet w miejscu gdzie została trafiona. Przedmiot ten może podjąć każdy nie wyeliminowany gracz. Trafiony gracz nie może ukrywać przedmiotu, powinien go wyrzucić tak jakby go upuścił.  
 3. Obowiązuje zakaz podrabiania gadżetów / wytwarzania własnych.
 • LECZENIE, RANNI, USZKODZONA BROŃ
 1. Każdy KIA, który wróci do miejsca leczenia czyli HQ lub innego wyznaczonego do tego miejsca musi spędzić tam 1h (o ile zasady szczególne nie stanowią inaczej) po czym może wrócić do gry. 
 2. Ranni leczą się natychmiast po dotarciu do miejsca leczenia.
 3. Niektóre postaci (NPC) występujące w grze mogą mieć inne zasady leczenia (np. krótszy czas respawnu, większa wytrzymałość na trafienia itp.) – nigdy nie dotyczy to jednak graczy strony przeciwnej.
 4. Każdy w grze może być medykiem pod warunkiem, że posiada odpowiedni sprzęt, tzn. bandaż lub opatrunek. 
 5. Osoba trafiona w rękę lub nogę NIE MOŻE opatrywać się sama.
 6. Rozróżnia się następujące rodzaje statusów:
  1. Status ZDROWY – uzyskuje Uczestnik bez trafień i ran wchodzący, lub uczestnik który miał status KIA i odbył “karę” czasową o której mowa w punkcie 8a powyżej.
  2. Status RANNY – uzyskuje Uczestnik trafiony w dowolną kończynę.
   RANNY pozostaje w miejscu w którym otrzymał trafienie (z dopuszczalnym przemieszczeniem w promieniu maksymalnie do 3 metrów od tego miejsca w celu znalezienia osłony), Uczestnik może się swobodnie komunikować. RANNY opatrzony poprzez obandażowanie kończyny odzyskuje prawo swobodnego poruszania się i używania repliki. Ranny nie opatrzony w czasie 15 min od otrzymania trafienia zmienia status na KIA. RANNY może zostać przemieszczony przez innego Uczestnika. W tym celu musi znajdować się w bezpośrednim fizycznym kontakcie z pomagającym mu Uczestnikiem, w ten sposób obaj mogą się przemieszczać. 
  3. Status KIA – uzyskuje Uczestnik trafiony minimum raz w głowę, szyję lub korpus, Uczestnik ze statusem RANNY trafiony drugi raz w dowolną część ciała lub Uczestnik ze statusem RANNY któremu spadnie opatrunek.
   Każdy ze statusem KIA musi zasygnalizować to podniesieniem ręki (wraz z ewentualną informacją słowną), następnie odczekać 5 minut. Jeżeli w tym czasie przeciwnik nie przeszuka KIA, może on wycofać się z rejonu starcia w sposób nie utrudniający działań innym Uczestnikom. Następnie uczestnik musi oznakować się jako KIA – w dzień za pomocą POMARAŃCZOWEJ kamizelki, w nocy za pomocą pulsującego czerwonego światła umieszczonego w widocznym miejscu. Wyeliminowany uczestnik nie może się od chwili eliminacji z nikim komunikować. Może oddać innemu Uczestnikowi magazynki i/lub replikę. KIA może zmienić status na ZDROWY w miejscu wyznaczonym do leczenia. 
 7. USZKODZONA BROŃ – Trafienie w replikę broni powoduje jej wyeliminowanie, żaden Uczestnik nie może od tego momentu jej używać. Uczestnik może używać innej repliki “pożyczonej” od innego gracza – nie jest konieczne fizyczne przekazanie repliki drugiemu graczowi. Uszkodzona broń może zostać naprawiona poprzez wniesienie jej do własnego HQ lub miejsca do tego wyznaczonego. W chwili wniesienia do w/w miejsc status USZKODZONA BROŃ jest automatycznie usuwany.
 • HQ, BAZY I SZPITALE
 1. HQ jest miejscem wyłączonym z obszaru manewrów. HQ nie wolno atakować, w HQ obowiązuje nakaz noszenia osłony oczu. Teren HQ należy w wyraźny sposób oznakować biało-czerwoną taśmą (w nocy także światłem chemicznym).
 2. Na terenie gry mogą znajdować się inne obszary otoczone taśmą – każdy z nich należy traktować jak HQ. Strefy takie zostaną założone przez organizatora lub możliwość ich tworzenia wynikać będzie z treści zadań. Strefy takie mogą mieć zawieszony własny regulamin pozwalający na przykład na leczenie (odbywanie kary czasowej o której mowa w pkt. 8a) w danej strefie.
 3. Każda Strona posiada tylko i wyłącznie jedno HQ. Każda Strona może posiadać punkt dowodzenia w dowolnym miejscu na terenie gry. Jeżeli punkt dowodzenia jest zlokalizowany poza HQ jest on obszarem biorącym udział w normalnych działaniach.
 • PUNKTY STRATEGICZNE I INNE ELEMENTY GRY
 1. Punkty Strategiczne (oraz inne miejsca istotne dla gry o analogicznym charakterze) posiadają (przymocowaną w możliwie widocznym miejscu) Kartę Punktu Strategicznego (PS). W Karcie PS należy dokonywać wpisów zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań – skrótowe opisy zasad działania danego PS będą zamieszczone także w samych PS.
 2. Zabrania się kopiowania, usuwania lub przenoszenia oznaczeń PS lub jego Karty, usuwania oznaczeń już naniesionych na Kartę. Zabrania się kopiowania innych elementów gry bez porozumienia z Organizatorem.
 3. Informacje szczegółowe o Punktach Strategicznych będą podane w scenariuszu gry lub tekście zadań udostępnionym stronom.
 • DEKLAROWANIE STRZAŁU i SILENT KILL/BROŃ BIAŁA
 1. W przypadku zaskoczenia gracza przeciwnika z bardzo małej odległości jest możliwość “zadeklarowania zabicia” (“NIE ŻYJESZ”) tylko pod warunkiem oddania strzału w pobliżu przeciwnika.
 2. “Silent kill” (zabicie bez strzelania) możliwe jest tylko po użyciu bezpiecznej broni białej. 
 3. Bezpieczna broń białą powinna być przedstawiona przed rozpoczęciem gry przedstawicielowi organizatora w celu zatwierdzenia jej do użycia.
 4. Osoba dotknięta bezpieczną bronią białą (niezależnie od siły i miejsca dotknięcia) przechodzi w status KIA. 
 5. Nie jest dozwolone używanie rzucanej bezpiecznej broni białej.
 • JEŃCY
  1. Status JENIEC – uzyskuje Uczestnik dotknięty przez Uczestnika z przeciwnej drużyny wraz z komunikatem słownym „Jeniec”. 
  2. Obowiązują konwencje genewskie i zdrowy rozsądek. 
  3. Dozwolone jest przeszukanie jeńca do „pierwszej linii” i zabór przedmiotów in-game (mapy, notatki). 
  4. Bez zgody jeńca niedozwolone jest zabieranie mu jakichkolwiek przedmiotów, które są jego własnością: np. GPS, telefon, tablet itp. Jednak w takim przypadku jeniec zobowiązany jest do ujawnienia znajdującej się na tych przedmiotach zawartości in-game.
  5. Przedmioty in-game nie mogą być ukryte poniżej pierwszej linii. 
  6. Jeśli jeńcowi nie odpowiadają prowadzone wobec niego działania, ma on prawo do wypowiedzenia hasła.: STOKROTKA.  Po jego wypowiedzeniu należy zaprzestać wszelkich działań wobec jeńca. Traktowany jest on jako KIA i nie można go przeszukiwać. 
 • Jeńca nie można przetrzymywać dłużej niż przez 1h od momentu “złapania” – po tym czasie należy go wypuścić (chyba, że szczegółowe zadania stanowią inaczej). Po złapaniu jeńca należy spisać numer ID jeńca, numer ten ma zostać dostarczony do HQ. .
 1. Wypuszczony jeniec traktowany jest standardowo jako KIA, musi powrócić do  HQ i odczekać 1h przed powrotem do gry (zgodnie z pkt. 8a).
 • ŁĄCZNOŚĆ
 1. Łączność GSM nie jest dozwolona w ramach gry. Stosowana może być jedynie w sytuacjach awaryjnych. 
 2. Łączność radiowa nie może odbywać się na kanałach zastrzeżonych, w tym bezwzględnie zakazane jest używanie radia na częstotliwościach:
  1. Pracy okolicznych przemienników (zakazane pojedyncze częstotliwości wg poniższej listy):

145,6625 / 145,06625, 439,425 /431,825, 430,600 / 423,000, 438,200/430,600, 438,4625 / 430,8625, 439,225 / 431,625, 438,9875 / 431,3875, 439,275 / 431,675, 438,775 / 431,175, 438,825 / 431,225, 438,625 / 431,025 , 438,600 / 431,600 , 438,550 / 430,950 , 439,000 / 431,400 , 438,400 / 430,800 , / 430,5375 , 438,300 / 430,700 , 439,175 / 431,575 , 145,600 / 145,000 , 145,700 / 145,100 , 145,775 / 145-175, 439,300 / 431,700 , 439,400 / 431,800 , 439,350 / 431,750 , 145,750 / 145150 , 438,500 / 430,900 , 438,3375 / 430,7375

  1. Wykorzystywanych przez służby państwowe (zakazane zakresy częstotliwości):

158,000 – 171,000 (Pogotowie i Straż, pasma morskie)

171,000 – 174,000 (Policja)

450,000 – 490,000 (wojsko, pasma morskie)

150,000 – 155,000 (PKP)

160,625 – 162,025 MHz  

156,025 – 157,425 MHz  

457,525 – 467,575 MHz

  1. Dla radia 6m:

48-50 MHz (wykorzystywane przez Lasy Państwowe)

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Żaden regulamin nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji mogących zaistnieć w trakcie gry w związku z tym organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt nawet w trakcie trwania gry z zachowaniem zasad sprawiedliwości.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora jest niepodważalna i ostateczna – jej nieprzestrzeganie skutkować może usunięciem z terenu manewrów.
 3. Pamiętajmy, że obowiązują nas przepisy prawa zaś teren manewrów zostanie sprawdzony po ich zakończeniu przez Służby Leśne. Ich dobra opinia pozwala nam wracać na znane i lubiane miejsca oraz znacznie ułatwia szukanie nowych, ciekawych rejonów.

Więcej na: https://www.facebook.com/events/774802796703093

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook