Turniej SpeedQB – Kategoria Open i Pro

Szczegóły wydarzenia


CELE IMPREZY

Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego mającego na celu popieranie ipropagowanie aktywności ruchowej i airsoftu, które wymaga połączenia:

 1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej i umiejętności strzeleckich;
 2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
 3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Turniej SpeedQB to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najlepszej drużyny SpeedQB w kategorii PRO i OPEN.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Turniej SpeedQB odbywa się w Lidzbarku w budynku MOSiR na ul. Nowej 10.

 1. W Turnieju SpeedQB mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w turnieju zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca turnieju, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyn. O odwołaniu turnieju Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej. Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpisowego w ciągu 14 dni od daty odwołania turnieju.

UCZESTNICTWO

W imprezach mogą brać udział osoby, które:

 1. Najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Prawo startu w turnieju SpeedQB OPEN i PRO mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).
 3. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

Warunkiem udziału w każdej imprezie jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 3. Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru turnieju, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia;
 4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
 5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w turnieju w postaci zdjęć z turnieju.

ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników jest ustalony na 20 drużyn kat. PRO i 10 drużyn kat. OPEN
 2. Warunkiem zapisania się do turnieju SpeedQB jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie wpisowego.
 3. Zapisy na turniej przyjmowane są do 14 dnia przed dniem, w którym odbędzie się turniej. Wysokość wpisowego dla turnieju SpeedQB wynosi 75zł/drużyna. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z turnieju. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż na 14 dni przed turniejem, przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi po wypełnieniu formularza rejestracji wskazując w tytule przelewu nazwę zespołu użytą podczas rejestracji. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej Organizator może anulować nieopłacone zgłoszenie rejestracyjne bez powiadomienia o tym Uczestnika. W miarę możliwości Organizator przekaże Uczestnikowi informację o planowanym anulowaniu na 3-5 dni przed turniejem, drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji.

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:

 • prawo wzięcia udziału w turnieju;
 • amunicje (dla drużyn kat. PRO i OPEN), broń i ochronę twarzy (dla zawodników kat. OPEN);
 • napój;
 • podstawową opiekę medyczną;

KLASYFIKACJE

Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Kategoria PRO – miejsca I-III
 2. Kategoria OPEN – miejsca I-III
 3. MVP

Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie turnieju. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z turniejem SpeedQB.
 2. Ze względu na charakter turnieju, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na pole gry zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej.
 4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się zdejmowania okularów ochronnych na polu gry.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w niepełnym stroju, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji turnieju obejmuje także publikację imienia, nazwiska, celem opublikowania wyników turnieju.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie

Zasady gry

Speedsoft to sport drużynowy wywodzący się z Airsoftu. Cechuje go dynamizm, walka w zwarciu oraz intensywność pojedynków. Maksymalny dopuszczalny limit prędkości wylotowej replik do speedsoftu liczony w FPS (feet per second) to 360fps. Jest to sport drużynowy, w którym drużyna liczy 5 członków. Poniżej przedstawiono zasady turniejowe Speedsoft.

TEAM vs TEAM (5 na 5)

 • Każda drużyna może mieć tylko 5 zawodników w grze w każdym meczu.
 • Zmiany są możliwe po/przed meczem. Zmiany NIE SĄ możliwe w trakcie meczu.

MECZ

 • Jeden mecz trwa 3 rundy. 1 runda trwa maksymalnie do 4 minut.
 • Drużyna wygrywa mecz poprzez wygranie dwóch z trzech rund.
 • Jeśli jedna drużyna wygra dwie pierwsze rundy, trzecia nie jest wymagana.

PUNKTY

 • Możliwe jest uzyskanie maksymalnie 100 pkt. w czasie jednej rundy. W najlepszym przypadku maksymalnie 200 pkt. podczas jednego meczu.
 • Punktacja
  • 25 pkt. Pierwsze przechwycenie flagi.
  • 50 pkt. Flaga powieszona w bunkrze przeciwników (równocześnie kończy to rundę).
  • 5 pkt. za eliminacje przeciwnika (5 zawodników = 25 pkt.).

CZAS

 • 5 sekundowe odliczanie do rozpoczęcia meczu (uprzednio sygnalizowane przez sędziego).
 • Runda zaczyna się gwizdkiem.
 • Runda trwa 4 min.
 • Mecz trwa maksymalnie 12 minut. Po upływie czasu zwycięzcą zostaje drużyna z większą ilością punktów.

FLAGA CENTRALNA

 • Pierwsze zdobycie to 25 pkt. na koncie drużyny.
 • Zawieszona w bunkrze przeciwnika to 50 pkt. + koniec rundy.
 • Wyeliminowany zawodnik z flagą upuszcza ją w miejscu “śmierci” co daje możliwość zabrania flagi.

ROZPOCZĘCIE

 • Drużyny zaczynają w swoich bunkrach umiejscowiony w przeciwległych ścianach „boiska”.
 • Lufy broni skierowane w stronę ściany bunkra aż do sygnału rozpoczęcia rundy (gwizdek)
 • 10 pkt. karnych dla drużyny za falstart lub za broń nie skierowaną w stronę ściany.
 • Jedna stopa musi dotykać ściany bunkra przed sygnałem dźwiękowym.

BROŃ

 • Dozwolone wszystkie rodzaje broni mogące strzelać ogniem pojedynczym.
 • Brak możliwości prowadzenia ognia ciągłego pod karą dyskwalifikacji.
 • Karabinki = tylko magazynki typu MidCapy* (magazynki max 150bb)
 • Pistolety = powiększone magazynki są dozwolone (magazynek max 50bb)
 • Shotguny = Shellsy lub Magazynki (150bb/magazynek)
 • Brak limitu ilości magazynków/shellsów

BRAK MINIMALNEJ BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

 • Nie ma “poddaj się” / Nie ma “bang-Bang”
 •  “Śmierć” nożem dozwolona

SĘDZIOWIE

 • Kontrolują start/koniec gry.
 • Mają pełną władze odnośnie decydowania o trafieniu.
 • Mają pełną decyzyjność w przypadku sporów.

TRAFIENIA

 • Każdy kontakt ciała z kulką jest uważany za trafienie. (Trafienia w broń nie liczą się)
 • Jeśli przeciwnicy trafią siebie w tym samym momencie schodzą obaj.
 • “Puste” strzały nie są uważane za trafienie.

FAULE

 • FAUL = Nieprzyznawanie się do trafień, używanie ognia ciągłego lub inne zachowania wpływające na mechanikę lub przyjemność gry.
 • Pierwsze przewinienie: drużyna traci rundę automatycznie. Zawodnik, który popełnił faul zostaje oznaczony.
 • Drugie przewinienie przez tego

 

 • Kategoria: Open i Pro
 • zasady: 5 vs 5
 • Wpisowe: 75zł/drużyna

Kontakt: lukasz.marulski@gmail.c

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook